Atoka, OK

8:48 PM CST on November 12, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - August, 2019