Atoka, OK

8:28 PM CST on December 15, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - July, 2019