Atoka, OK

6:08 PM CST on November 18, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - July, 2019