Atoka, OK

11:45 PM CST on December 13, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - July, 2019