Atoka, OK

3:07 PM CST on December 08, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - July, 2019