Atoka, OK

1:12 PM CST on November 15, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - September, 2019