Atoka, OK

4:23 PM CST on November 11, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - September, 2019