Atoka, OK

7:23 PM CST on November 20, 2019 (GMT -0600)
Atoka Municipal

Weather Almanac for KAQR - June, 2019